Pokaż
menu
boczne

Małe granty dla Stowarzyszeń z terenu Gminy Radłów

Mając na uwadze rozwój stowarzyszeń z terenu Gminy Radłów, Burmistrz Radłowa Zarządzeniem z dnia 22.05.2023 określił tryb przyznawania dotacji w postaci „małych grantów”. Szczegóły trybu przyznawania dotacji prezentujemy poniżej:

Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

 1. Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 3. W ramach tzw. „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 4. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok – lub do wykorzystania puli środków przeznaczonych na małe granty).
 5. Oferty są generowane według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055). 

 

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu tzw. „małych grantów”

 1. Zlecanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. Dofinansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10000 zł.
 3. Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20000 zł w danym roku kalendarzowym.
 5. Realizowane zadanie powinno mieć charakter gminny - być skierowane do mieszkańców Gminy Radłów i odbywać się na jej terenie oraz zawierać się w jednym z poniższych zakresów:
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • turystyka i krajoznawstwo
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Tryb postępowania

 1. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 2. Ofertę  należy pobrać ze strony www.gminaradlow.pl z zakładki Małe Granty - wydrukować i po podpisaniu jej przez osoby upoważnione dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Radłowie , Radłów ul. Kolejowa 7 , 33-130 Radłów na dziennik podawczy  znajdujący się na parterze budynku. Oferta powinna zawierać dopisek „Mały Grant”.
 3. Do oferty należy załączyć kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności Oferenta, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy wyciąg z rejestru lub ewidencji nie zawiera powyższych informacji, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Każda strona kopii dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzona datą.
 4. Urząd Miejski w Radłowie , zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radłowie  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.gminaradlow.pl 
 5. Każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty, które są rozpatrywane przez komisję powołaną do spraw związanych z oceną i realizacją Małych Grantów . 
 6. Komisja  uznaje celowość realizacji zadania lub jej brak.
 7. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Krakowie uchwały w sprawie przyznania dotacji, podpisywana jest umowa.
 8. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja pozarządowa składa sprawozdanie w systemie Witkac.pl. Wygenerowane sprawozdanie należy wydrukować i po podpisaniu przez osoby upoważnione dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie. Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie dokumentów księgowych, zgodnie ze wzorem dołączonym do ogłoszenia.
r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.