Pokaż
menu
boczne

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radłów

LOGOTYP

Informujemy, że dnia 27 kwietnia 2015 r. Uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Radłowie  przyjęty został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów na lata 2015-2020
Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu:      38 745,00  zł
Wysokość dofinansowania:        32 933,25  zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


LOGOTYP

Informujemy, że Gmina Radłów realizuje projekt pn.:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radłów

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu:      38 745,00  zł
Wysokość dofinansowania:        32 933,25  zł

Celem projektu jest dostosowanie się do spełnienia standardów jakości powietrza określonych w Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Nastąpi to poprzez przygotowanie, a następnie konsekwentne wdrożenie w kolejnych latach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Radłów. Opracowanie PGN przyczyni się m. in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarze, na którym odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Działania realizowane na podstawie PGN mają w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym zwłaszcza pyłów oraz dwutlenku siarki.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zawierał:

-  identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
-  zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej.

W tym zadania  nieinwestycyjne (takie jak planowanie miejskie, promowanie gospodarki niskoemisyjnej itp.) oraz inwestycyjne związane ze:

  • zużyciem energii w budynkach/instalacjach (ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego)
  • zużyciem energii w transporcie,  w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych.

-  Wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

W ramach prac stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu w tym dedykowany serwis internetowy.
Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to ważny krok do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


LOGOTYP

Ankietyzacja do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrot do Urzędu Miejskiego w Radłowie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast  stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza. Wzór ankiety jest udostępniony do pobrania poniżej. Dodatkowe  informacje  uzyskacie  Państwo  w  Urzędzie  Miejskim w Radłowie  pod  nr  tel. 14 6782044 wew. 26 i 17  lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki i Środowiska.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 2, 4 lub 7 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: jkopec@gminaradlow.pl w terminie do 20 listopada 2014 r.
Dodatkowo w dniu 20.10.2014 będzie prowadzona na terenie gminy ankietyzacja poprzez przedstawicieli wykonawcy Planu tj. pracowników firmy ECOVIDI Piotr Stańczuk z Krakowa. Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Ankieta do pobrania

Burmistrz Gminy Radłów
Zbigniew Mączka


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy etap zbierania informacji od mieszkańców gminy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i bardzo dobre przyjęcie ankieterów.

Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja wykorzystania energii przez przedsiębiorstwa Gminy.

Wzór ankiety jest udostępniony do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr 664 930 744 w firmie ECOVIDI wykonawcy opracowania.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres ecovidi.radlow@gmail.com jeszcze przed Świętami.

Informujemy, że równolegle z ankietyzacją przedsiębiorstw prowadzone jest pozyskiwanie informacji od jednostek gminnych.

ANKIETA do pobrania

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Logotyp

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADŁÓW

Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Radłów ”.

Dokument jest wyłożony do wglądu na okres 21 dni w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów, w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Gminy Radłów pod adresem www.gminaradlow.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane gospodarką niskoemisyjną na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Uwagi prosimy składać osobiście, przesyłać na adres Urzędu Miejskiego
w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów lub drogą mailową na adres sekretariat@gminaradlow.pl.

Osoba do kontaktu:
Joanna Kopeć

Załączniki:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Opinie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 9.02.2015
NS.9022.10.21.2015

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.