Pokaż
menu
boczne

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radłów

LOGOTYP

Informujemy, że dnia 27 kwietnia 2015 r. Uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Radłowie  przyjęty został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów na lata 2015-2020
Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu:      38 745,00  zł
Wysokość dofinansowania:        32 933,25  zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


LOGOTYP

Informujemy, że Gmina Radłów realizuje projekt pn.:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Radłów

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu:      38 745,00  zł
Wysokość dofinansowania:        32 933,25  zł

Celem projektu jest dostosowanie się do spełnienia standardów jakości powietrza określonych w Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Nastąpi to poprzez przygotowanie, a następnie konsekwentne wdrożenie w kolejnych latach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Radłów. Opracowanie PGN przyczyni się m. in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarze, na którym odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Działania realizowane na podstawie PGN mają w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym zwłaszcza pyłów oraz dwutlenku siarki.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zawierał:

-  identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
-  zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej.

W tym zadania  nieinwestycyjne (takie jak planowanie miejskie, promowanie gospodarki niskoemisyjnej itp.) oraz inwestycyjne związane ze:

  • zużyciem energii w budynkach/instalacjach (ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego)
  • zużyciem energii w transporcie,  w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych.

-  Wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

W ramach prac stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu w tym dedykowany serwis internetowy.
Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to ważny krok do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


LOGOTYP

Ankietyzacja do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrot do Urzędu Miejskiego w Radłowie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast  stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza. Wzór ankiety jest udostępniony do pobrania poniżej. Dodatkowe  informacje  uzyskacie  Państwo  w  Urzędzie  Miejskim w Radłowie  pod  nr  tel. 14 6782044 wew. 26 i 17  lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki i Środowiska.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 2, 4 lub 7 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: jkopec@gminaradlow.pl w terminie do 20 listopada 2014 r.
Dodatkowo w dniu 20.10.2014 będzie prowadzona na terenie gminy ankietyzacja poprzez przedstawicieli wykonawcy Planu tj. pracowników firmy ECOVIDI Piotr Stańczuk z Krakowa. Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Ankieta do pobrania

Burmistrz Gminy Radłów
Zbigniew Mączka


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy etap zbierania informacji od mieszkańców gminy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i bardzo dobre przyjęcie ankieterów.

Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja wykorzystania energii przez przedsiębiorstwa Gminy.

Wzór ankiety jest udostępniony do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr 664 930 744 w firmie ECOVIDI wykonawcy opracowania.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres ecovidi.radlow@gmail.com jeszcze przed Świętami.

Informujemy, że równolegle z ankietyzacją przedsiębiorstw prowadzone jest pozyskiwanie informacji od jednostek gminnych.

ANKIETA do pobrania

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Logotyp

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADŁÓW

Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Radłów ”.

Dokument jest wyłożony do wglądu na okres 21 dni w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów, w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Gminy Radłów pod adresem www.gminaradlow.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane gospodarką niskoemisyjną na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Uwagi prosimy składać osobiście, przesyłać na adres Urzędu Miejskiego
w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów lub drogą mailową na adres sekretariat@gminaradlow.pl.

Osoba do kontaktu:
Joanna Kopeć

Załączniki:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Opinie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 9.02.2015
NS.9022.10.21.2015

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.