Pokaż
menu
boczne

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

1. Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2. Uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

3. Dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

I. Zasady dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli/ szkół/ ośrodków szkolno-wychowawczych

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie bezpłatnego dowozu dla dziecka niepełnosprawnego lub o zwrot kosztów dowozu przysługuje: rodzicom dziecka lub prawnym opiekunom.

2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego lub zwrotu kosztów dowozu dziecka przez rodzica należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Zwrot kosztów dowozu dziecka będzie dokonywany  na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Radłowa a  rodzicami,  jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

4. Zwrot kosztów przewozu dziecka przez rodziców/ opiekunów w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowany w oparciu o ceny paliw ustalone w uchwale nr XLVII/412/2022 Rady Miejskiej w Radłowie- zał. nr 1.

II. Wymagane dokumenty:

a) Wniosek o spełnienie przez gminę Radłów obowiązku zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci – zał. nr 2  LUB

b) Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka do przedszkola/ szkoły lub ośrodka (dla rodziców dowożących dzieci prywatnym samochodem) – zał. nr 3

c) Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

d) Kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

e) Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły/ ośrodka lub zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w przedszkolu/ szkole/ ośrodku w roku szkolnym 2022/2023

f) Kserokopia dowodu rejestracyjnego (dla rodziców dowożących dzieci prywatnym samochodem)

g) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej samochodu (dla rodziców dowożących dzieci prywatnym samochodem)

h) Prawo jazdy do wglądu (dla rodziców dowożących dzieci prywatnym samochodem)

III. Termin i miejsce składania wniosków z załącznikami:

Wnioski wraz załącznikami należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów w terminie do 25 lipca 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

14 678 20 44 wew. 31 lub lagai@gminaradlow.pl

Zał. nr 1.- Uchwała Nr XLVII/412/2022 Rady Miejskiej w Radłowie

Wnioski do pobrania:

Zał. nr 2.

Zał. nr 3.

Wnioski można także pobrać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.