Pokaż
menu
boczne

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Na podstawie art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 737 z późn.zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie: 
1.    niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
2.    uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
3.    dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom 
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 
a.    24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b.    25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

I.    Zasady dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych: 
1.    Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie bezpłatnego dowozu dla dziecka niepełnosprawnego lub o zwrot kosztów dowozu przysługuje: rodzicom dziecka lub prawnym opiekunom. 
2.    W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego lub zwrotu kosztów dowozu dziecka przez rodzica należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
3.    Zwrot kosztów dowozu dziecka będzie dokonywany  na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Radłowa a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.
4.    Zwrot kosztów przewozu dziecka przez rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2024/2025 będzie realizowany w oparciu o stawkę za 1 km przebiegu pojazdu zgodnie z Uchwałą nr LVI/468/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 31 stycznia 2023 r. (w chwili obecnej stawka dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi 1,15 zł – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r.).

II.    Wymagane dokumenty:
1.    Rodzice, którzy wnioskują o zbiorowy dowóz zorganizowany przez gminę:
a)    Wniosek o zorganizowanie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka przez gminę - zał. nr 1 
b)    Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
c)    Kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
d)    Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły/ ośrodka lub zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w przedszkolu/szkole/ośrodku w roku szkolnym 2024/2025
2.    Rodzice, którzy wnioskują o zwrot kosztów dowozu własnym samochodem:

a)    Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka zorganizowanego przez rodzica – zał.nr 2
b)    Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
c)    Kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
d)    Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły/ ośrodka lub zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w przedszkolu/szkole/ośrodku w roku szkolnym 2024/2025
e)    Kserokopia dowodu rejestracyjnego 
f)    Kserokopia polisy ubezpieczeniowej samochodu 
g)    Prawo jazdy – do wglądu
h)    Upoważnienie do korzystania z pojazdu (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem pojazdu, lub użytkuje samochód, który nie jest jego własnością) – zał. nr 3

III.    Termin i miejsce składania wniosków z załącznikami:
Wnioski wraz załącznikami należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów w terminie 
do 19 lipca 2024 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy: 14 678 20 44 wew. 31; e-mail: stawarza@gminaradlow.pl

Wnioski można także pobrać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.