Pokaż
menu
boczne

Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów. tel. 14 678 20 44

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Chrupkiem pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.

CELE PRZETWARZANIA
W zależności od realizowanego zadania lub usługi celem przetwarzania danych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja zawartych umów lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe klientów Urzędu Miejskiego w Radłowie przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów. W pozostałych, nielicznych i wyjątkowych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści.

ODBIORCY DANYCH
Państwa dane będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, z którymi mamy zawarte umowy np. obsługa informatyczna urzędu, elektronicznego obiegu dokumentów, bhp, hosting usług.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a także przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych a szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane zgodnie z okresem wyrażenia zgody lub do czasu jej odwołania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (na podstawie art. 16 RODO),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO).

Ponadto, w zależności od podstaw i celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą może skorzystać z:

1. Prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art.17 RODO, w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

2. Prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art.21 RODO) – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodanie danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/zgłoszenia.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informacja dla uczestników uroczystości organizowanych przez Burmistrza Radłowa

Informujemy, że udział w organizowanej imprezie masowej, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wyżej wymienionego wydarzenia na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych Gminy i Miasta Radłowa oraz Gminnego Centrum  Kultury i Czytelnictwa w Radłowie zwany dalej GCKiC w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o organizowanej i  prowadzonej imprezie  przez GCKiC oraz promocji Miasta i Gminy Radłowa. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o organizowanej i  prowadzonej działalności kulturowej przez Administratora oraz promocji Gminy i Miasta Radłów.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest: 
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgodnie z RODO wizerunek jest uznawany za dane osobowe.
b. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
c. art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych GCKiC w Radłowie  oraz Gminy i Miasta Radłów , a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie umów powierzenia danych, a w szczególnych sytuacjach podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa (np. Policja, Prokurator).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych należy dokładnie  wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa.
8. Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
11. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
12. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
        Administrator Danych Osobowych

 

Informacja dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Radłowie dotycząca transmitowania i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Radłowie są transmitowane oraz nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej w Radłowie wyrażają Państwo zgodę  na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów tel. 14 678 20 44.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1, lit.c RODO) wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art. 20 ust. 1b, którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Nagrania obrad są transmitowane i ogólnodostępne na stronie www.gminaradlow.pl oraz na kanale youtube oraz udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a także przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych a szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz do celów archiwalnych lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem (na podstawie art. 17 RODO),
d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 18 RODO).

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych w postaci głosu i wizerunku jest dobrowolne. Uczestnicząc w sesji, zabierając głos wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uprzejmie informujemy, że w Radłowie w niżej wymienionych lokalizacjach są zamontowane kamery monitoringu. Obraz z nich jest nagrywany i przechowywany przez okres do 21 dni.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów, tel. 14 678 20 44.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1, lit.c RODO) wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art. 9a ust. 1, który dopuszcza w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zastosowanie monitoringu.
 4. Obraz jest nagrywany i przechowywany przez 21 dni. Po tym okresie zostanie usunięty o ile nie zajdą przesłanki do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.17, ust.3e RODO)  np. akty wandalizmu lub nagranie zostało zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 9a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym).
 5. Kamery zamontowane są:
 • Rynek w Radłowie, były budynek GS: 5 kamer skierowanych w stronę rynku oraz parkingu, 1 kamera od strony ul. Brzeskiej (w stronę ośrodka zdrowia), budynek poczty: 2 kamery; 1 w stronę pl. Kościuszki, 1 w stronę przystanku oraz skrzyżowania ul. Brzeskiej i ul. Biskupskiej,
 • na parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Radłowie – 4 kamery,
 • na stadionie w Radłowie na zewnątrz – 6 kamer,
 • na placu zabaw w Woli Radłowskiej – 1 kamera,
 • na Domu Ludowym w Brzeźnicy – 3 kamery,
 • w parku w Radłowie – 3 kamery.
 1. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom niż prawnie upoważnionym np. policji.
 2. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

INFORMACJA
o ochronie danych osobowych dla osób, których sprawy są załatwiane na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sposób milczący

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej  „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa. Siedziba i dane kontaktowe: ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów tel. 14 678 20 44
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem Administratora.
3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art.6 ust.1 lit c RODO) w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 ze zm) oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie działań gminy. W zakresie jakim załatwianie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a-122h Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.2021.735 ze zm.)
4. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom realizującym na rzecz Urzędu obsługę w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora  szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO).
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu załatwienia sprawy, są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Radłowie

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych zarejestrowanych przez Urząd Miejski w Radłowie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów.
 5. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do sądu wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 7. Nagrania przechowywane są przez okres 21 dni od daty wykonania połączenia.
 8. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 
  - dostępu do dotyczących jej danych osobowych,  sprostowania danych osobowych, 
  - usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
  - ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie.
 13. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób odznaczonych „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz osób uczestniczących w uroczystości wręczenia w/w medali

Uprzejmie informujemy, że uroczystość może być rejestrowana w postaci filmu z dźwiękiem, zdjęć oraz transmisji przez internet na naszym profilu Facebook.
Uczestnicząc w tej uroczystości wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnienie swoich danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 14 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa. Siedziba i dane kontaktowe ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów, tel.14 678 20 44
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
- w przypadku osób odznaczonych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust.1 lit.c RODO na podstawie art. 33 ust.2a ustawy o orderach i odznaczeniach,
- w przypadku osób uczestniczących w uroczystości (również odznaczonych) na podstawie wyrażonej zgody potwierdzonej wejściem na salę, gdzie odbywa się uroczystość na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO. 
4. Dane osobowe odznaczonych w postaci imienia i nazwiska zostały nam przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Wojewodę Małopolskiego.
5. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, z którymi mamy zawarte umowy - obsługa informatyczna urzędu, elektronicznego obiegu dokumentów, hosting usług oraz wydawcy Radła. W przypadku wzięcia udziału w uroczystości dane osobowe zostaną upublicznione podczas uroczystości (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania), na profilu Facebook będzie transmisja video z dźwiękiem a dodatkowo film z dźwiękiem oraz zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem oraz miejscowością z uroczystości prezentujące wizerunek zostaną umieszczone w gazecie Radło oraz na stronie www.gminaradlow.pl. W przypadku nieobecności na uroczystości medale będą do odbioru u Burmistrza Radłowa.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a także przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych a szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane zgodnie z w/w okresem lub do czasu jej odwołania.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz  sprzeciwu na zasadach i przypadkach przewidzianych w przepisach RODO (w szczególności art.15-21 RODO).
8. Ponieważ przetwarzanie części danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO ( prawny obowiązek ciążący na Administratorze) oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236) w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z tej ustawy oraz archiwizacji zgromadzonych informacji.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty gospodarcze, które na podstawie zawartej umowy zajmować się będzie dystrybucją i transportem węgla, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy lub uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym kurierzy, kancelarie prawne, podmioty sektora teleinformatycznego;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym wykazie akt. B5 tj. 5 lat licząc od roku następnego, w którym wniosek został złożony
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 7. Zakup paliwa stałego po cenach preferencyjnych nie jest obowiązkowy tym samym podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

 

Klauzula informacyjna dla byłego pracownika Urzędu  Miejskiego w Radłowie

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub listownie pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
 3. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS, w związku z przepisami prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym
 4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
 6. Pana/ Pani dane będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa lub podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres:

a) 10 lat następujących po roku zakończenia pracy, jeżeli:

 • praca rozpoczęła się po 31.12.2018 r.; lub
 • praca rozpoczęła się w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. i pracodawca    złożył do ZUS wniosek o skrócenie okresu przechowywania akt osobowych.

b) 50 lat, następujących po roku zakończenia pracy, jeżeli:

 • zatrudnienie rozpoczęło się przed 1 stycznia 1999 r.; lub
 • była u pracodawca wykonywana praca górnicza lub praca równorzędna z pracą górniczą albo występują okresy pracy zaliczanej do pracy górniczej,
 • praca rozpoczęła się w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. i pracodawca nie złożył do ZUS wniosku o skrócenie okresu przechowywania akt osobowych.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator Danych Osobowych

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.