Pokaż
menu
boczne

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

DANE ADMINISTRATORA

Urząd Miejski w Radłowie
Adres: ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów
E-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

DANE INSPEKTORA DANYCH

E-mail: iod@gminaradlow.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Radłów, w szczególności wszczęcia, prowadzenia oraz zakończenia postępowań administracyjnych, dla których właściwe są Miasto i Gmina Radłów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Miasto i Gminę Radłów, wynika¬jących z przepisów szczególnych regulujących działalność jej organów i jednostek (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędzie Miasta i Gminy Radłów, a także świadczenia usług dodatkowych na rzecz osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Miasto i Gminę Radłów, w szczególności w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na potrzeby administracji wewnętrznej czy wewnętrznej sprawozdawczości oraz raportowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonują¬cych w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a w zakresie, a jakim przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana

 

Informacja dla uczestników uroczystości organizowanych przez Burmistrza Radłowa.

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Burmistrza Radłowa
mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

W związku z wykonywaniem fotorelacji lub zapisu filmowego, mogą być zbierane indywidualne zgody na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, zwłaszcza wizerunku dziecka. Ze względu na to, że przy okazji pozyskiwania takich zezwoleń dochodzi do przetwarzania danych osobowych, informujemy, że te dane będą przetwarzane w celu korzystania z zezwoleń. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym, jednak dane osobowe zawarte w zezwoleniu ani samo zezwolenie nie będą udostępniane.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.