Pokaż
menu
boczne

Podatki i opłaty

Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

 

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Radłowie jest Burmistrz Radłowa z siedzibą w Radłowie przy ul. Kolejowej 7.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować w siedzibie lub listownie pisząc na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym klienci mogą się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej iod@gminaradlow.pl - Piotr Chłoń lub pod numerem telefonu 14 678 20 44 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA
W zależności od realizowanego zadania lub usługi celem przetwarzania danych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja zawartych umów lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe klientów Urzędu Miejskiego w Radłowie przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W pozostałych, nielicznych i wyjątkowych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym
w jej treści.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione prawa:
•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•    prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Ponadto, w zależności od podstaw i celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą może skorzystać z:
1.    prawa do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

2.    prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą a przetwarzanie służy realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym w świetle obowiązujących przepisów prawa dane osobowe mogą być ujawnione, w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą:

 • strony postępowania administracyjnego;
 • organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • inne podmioty, w tym te które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Burmistrz Radłowa.

 

Informacja dla uczestników uroczystości organizowanych przez Burmistrza Radłowa.

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Burmistrza Radłowa
mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe i dźwiękowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach. Informacja o ochronie danych osobowych jest indywidualna dla każdej uroczystości.

 

Informacja dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Radłowie dotycząca transmitowania i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Radłowie są transmitowane oraz nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej w Radłowie wyrażają Państwo zgodę  na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:iod@gminaradlow.pl lub pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1, lit.c RODO) wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art. 20 ust. 1b, którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Nagrania obrad są transmitowane  na stronie www.gminaradlow.pl i udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz do celów archiwalnych lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Uprzejmie informujemy, że w Radłowie w niżej wymienionych lokalizacjach są zamontowane kamery monitoringu.

Obraz z nich jest nagrywany i przechowywany przez okres 21 dni.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator Danych informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Radłowa z siedzibą przy ul. Kolejowej 7, 33-130 Radłów, tel. 14 678 20 44.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@gminaradlow.pl lub pod adresem Urzędu Miejskiego w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1, lit.c RODO) oraz wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. art. 9a ust. 1, który dopuszcza w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zastosowanie monitoringu.
 4. Obraz jest nagrywany i przechowywany przez 21 dni. Po tym okresie zostanie usunięty o ile nie zajdą przesłanki do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.17, ust.3e RODO)  np. akty wandalizmu lub nagranie zostało zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 9a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym).
 5. Kamery zamontowane są:
 • na budynku Gminnej Spółdzielni w Radłowie, ul. Brzeska 1: 5 kamer skierowanych w stronę rynku oraz parkingu, 1 kamera w stronę ul. Brzeskiej (w stronę ośrodka zdrowia).
 • na parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Radłowie – 4 kamery,
 • na stadionie w Radłowie na zewnątrz – 6 kamer,
 • na placu zabaw w Woli Radłowskiej – 1 kamera,
 • na Domu Ludowym w Brzeźnicy – 3 kamery,
 • w parku w Radłowie – 3 kamery.
 1. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom niż prawnie upoważnionym np. policji.
 2. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądanie ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.