Pokaż
menu
boczne

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Radłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie.

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Radłowie
ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów 
tel. 14 678 20 44
fax. 14 678-28-18
e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre niezgodności publikowanych dokumentów na stronie mogą pojawić się ze względu na fakt, iż: 

 • autorem są inne podmioty
 • filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących i głuchych (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • niektóre elementy nietekstowe (zdjęcia, logotypy itp.) mogą nie posiadać szczegółowego opisu

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

- można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
- można zmienić kontrast (czarne tło, żółte litery)
- można zwiększyć czcionkę
- dostępna jest mapa strony
- nawigacja po treści strony możliwa jest z poziomu klawiatury przy wykorzystaniu klawisza Tab oraz klawiszy kierunkowych
- linki są wyróżnione kolorem oraz jednoczesnym podkreśleniem

 

Dostępność architektoniczna: 

 • wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Radłowie od strony ulicy Kolejowej - nie spełnia warunków dostępności architektonicznej; od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków  
 • w budynku nie ma windy
 • na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • na parkingu wyznaczone są 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami poziomymi i pionowymi
 • możliwość wejścia do budynku i pomieszczeń z psem asystującym lub psem przewodnikiem dla osób słabowidzących i niewidomych
 • procedury bezpiecznej ewakuacji i przeszkolony personel (pomoże Ci bezpiecznie wyjść z budynku w czasie ewakuacji lub też pomieszczenia, w którym będziesz mógł bezpiecznie poczekać do czasu przybycia ratownika)

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku– tablice informacyjne, dziennik  podawczy
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online
 • w budynku nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych
 • możliwość obsługi pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem, telefonem i osobiście 

 

Aplikacje mobilne:

Urząd Miejski w Radłowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Izabela Laga, lagai@gminaradlow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146782044 wew. 31. Można też składać do urzędu wnioski o zapewnienie dostępności drogą pocztową (na adres: Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7,33-130 Radłów), osobiście na Dzienniku Podawczym lub elektronicznie (wniosek o zapewnienie dostępności)
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.