Pokaż
menu
boczne

Kody kreskowe

Szanowni Mieszkańcy,

Z dniem 01.01.2022 r. Gmina Radłów wprowadza system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. System ten będzie działał przy wykorzystaniu kodów kreskowych oraz kodów QR, które obowiązkowo należy naklejać w widocznym miejscu na każdym wypełnionym odpadami worku – kod QR, natomiast kod kreskowy należy nakleić na koszu.

W celu realizacji zadań nałożonych artykułem 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888). przekazujemy zestaw kodów na rok 2022. Każda nieruchomość otrzymuje indywidualny zestaw kodów, co usprawni kontrolę nad przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne oraz umożliwi lepszą identyfikację ilości i jakości segregacji odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców. Usprawni to również weryfikację, czy odpady zostały oddane zgodnie ze złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji zostanie naliczona podwyższona opłata.

Otrzymane kody są unikalne dla każdej nieruchomości. Kody nie zawierają danych osobowych, tj. imienia, nazwiska właściciela nieruchomości. Liczba zawarta w kodzie kreskowym to ciąg znaków zawierający zaszyfrowany nr ID deklaracji. W związku z tym, na podstawie kodu, tożsamość osoby nie jest możliwa do określenia przez osoby trzecie.

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 19 Uchwały Nr XXXV/323/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radłów (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r., poz. 4745) oraz § 1 ust. 6 Uchwały Nr XXXV/324/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r., poz. 4746) naklejanie kodów na pojemnikach/workach jest obowiązkiem każdego właściciela/użytkownika nieruchomości. W związku z tym, brak kodów kreskowych bądź kodów QR na pojemnikach/workach może skutkować brakiem odbioru odpadów z winy właściciela nieruchomości.

Otrzymane kody kreskowe i kody QR należy nakleić wg poniższego schematu, w sposób widoczny dla osób odbierających odpady:

Na pojemnikach na odpady zmieszane, kod KRESKOWY wielokrotnego sczytania należy nakleić na wewnętrznej stronie klapy.

Kod będzie skanowany przy każdym odbiorze odpadów zmieszanych.

Na workach selektywnej zbiórki odpadów (plastik i metal, szkło, papier, bioodpady, popiół) mniejszy kod QR należy nakleić na każdy worek przygotowany do oddania.

W przypadku wykorzystania kodów kreskowych przypisanych do danej nieruchomości, należy niezwłocznie skontaktować się z referatem Gospodarki i Środowiska Urzędu Miejskiego w Radłowie pod nr tel. 14 6782044 wew. 19, 14 6782044 wew. 26 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@gminaradlow.pl zgłosić zapotrzebowanie na dodatkową ilość kodów, które zostaną bezpłatnie przesłane na wskazany adres.

 

Burmistrz Radłowa
Zbigniew Mączka

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.