Pokaż
menu
boczne

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

Aktualizacja: 05.01.2024 r.

Do zadań Rady Miejskiej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, gdy odrębne przepisy tak stanowią.

Samorząd terytorialny i jego organy działają w ramach określonych przez:
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.), która określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, od środków transportowych,
- ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 20 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

Na terenie Gminy Radłów w roku 2023 obowiązują następujące stawki podatkowe oraz obowiązują następujące formularze informacji i deklaracji podatkowych:

1. Podatek od nieruchomości na 2024 rok

Zgodnie z UCHWAŁA NR LXVII/564/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązują następujące stawki:

a) od gruntów: (w złotych)

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 1,34
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 6,66
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,40
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni 4,39

b) od budynków lub ich części: (w złotych)

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej  0,55
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 28,00
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 15,50
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 6,76
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,45

c) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Wzory fomularzy informacji i deklaracji:

Podatek od nieruchomości - OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych PDFXLS,
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników PDF, XLS.

 

Podatek od nieruchomości - OSOBY PRAWNE

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości PDF, XLS,
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS.

 

Podstawa prawna:

Dz. U. z  2017 r. poz. 68 OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych
§ 6. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych przez te organy decyzji o:

1) pozwoleniu na budowę;
2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie odpowiednio kopii wydanych przez te organy decyzji lub kopii otrzymanych zawiadomień o:

1) pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) wyłączeniu całości lub części obiektu budowlanego z użytkowania;
3) rozbiórce obiektu budowlanego;
4) zakończeniu budowy, co do których nie zgłoszono sprzeciwu. Dziennik Ustaw – 5 –  poz. 68

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana decyzja stała się ostateczna lub upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu.

 

 

2. Podatek od środków transportowych na 2024 rok

Stawki podatku od środków transportowych określa UCHWAŁA NR LIII/448/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

DT-1 Deklaracja od środków transportowych PDF, XLS
DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych PDF, XLS

 

 

3. Podatek rolny na 2024 rok

Zgodnie z UCHWAŁA NR LXVII/563/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r. obowiązują następujące stawki podatku rolnego:

  • z hektara przeliczeniowego:
    Cena żyta ​74,05 zł / 1 q x 2,5 q = 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego,
  • z hektara fizycznego:
    Cena żyta 74,05 zł / 1 q x 5 q = 370,25 zł od 1 ha fizycznego

 

Podatek rolny - OSOBY FIZYCZNE

IR-1 Informacja o gruntach PDF, XLS,
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników PDF, XLS.

 

Podatek rolny - OSOBY PRAWNE

DR-1 Deklaracja na podatek rolny PDF, XLS,
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS.

 

 

4. Podatek leśny na 2024 rok

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1 m3.

Podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2024 wyniesie 72,0346 zł (327,43 x 0,22)

 

Podatek leśny - OSOBY FIZYCZNE

IL-1 Informacja o lasach PDF, XLS,
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników PDF, XLS.

 

Podatek leśny - OSOBY PRAWNE

DL-1 Deklaracja na podatek leśny PDF, XLS,
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,

 

5. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/260/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Załączniki:
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

 

WNIOSKI O ZASTOSOWANIE ULG

 

  • Wnioski o zastosowanie ulg: w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób prawnych

Wniosek o umorzenie
Wniosek o odroczenie
Wniosek o rozłożenie na raty
Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Formularz

  • Wniosek o zastosowanie ulg: w podatkach rolnym, od nieruchomości oraz leśnym osób fizycznych

Wniosek
Oświadczenie o sytuacji materialnej podatnika
Oświadczenie do wniosku o ulgę - pomoc publiczna w rolnictwie
Oświadczenie przedsiębiorcy do wniosku o ulgę

  • Wniosek o zastosowanie ulg w podatku od środków transportowych

Wniosek
Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Formularz

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.