Pokaż
menu
boczne

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

Aktualizacja: 19.01.2021 r.

Do zadań Rady Miejskiej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, gdy odrębne przepisy tak stanowią.

Samorząd terytorialny i jego organy działają w ramach określonych przez:
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), która określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, od środków transportowych,
- ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 20 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

Na terenie Gminy Radłów w roku 2021 obowiązują następujące stawki podatkowe oraz obowiązują następujące formularze informacji i deklaracji podatkowych:

1. Podatek od nieruchomości na 2021 rok

Zgodnie z Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązują następujące stawki:

a) od gruntów: (w złotych)

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,80
  związanych z prowadzeniem eksploatacji kruszyw od 1 m2 powierzchni 0,95
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,80
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,30
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni 3,15

b) od budynków lub ich części: (w złotych)

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,50
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 21,00
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 11,18
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej 4,87
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 4,50
- letniskowe 8,05

c) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Wzory fomularzy informacji i deklaracji:

Podatek od nieruchomości - OSOBY FIZYCZNE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych PDFXLS,
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników PDF, XLS.

 

Podatek od nieruchomości - OSOBY PRAWNE

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości PDF, XLS,
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS.

 

Podstawa prawna:

Dz. U. z  2017 r. poz. 68 OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych
§ 6. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych przez te organy decyzji o:

1) pozwoleniu na budowę;
2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie odpowiednio kopii wydanych przez te organy decyzji lub kopii otrzymanych zawiadomień o:

1) pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) wyłączeniu całości lub części obiektu budowlanego z użytkowania;
3) rozbiórce obiektu budowlanego;
4) zakończeniu budowy, co do których nie zgłoszono sprzeciwu. Dziennik Ustaw – 5 –  poz. 68

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana decyzja stała się ostateczna lub upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu.

 

 

2. Podatek od środków transportowych na 2021 rok

Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

DT-1 Deklaracja od środków transportowych PDF, XLS
DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych PDF, XLS

 

 

3. Podatek rolny na 2021 rok

Zgodnie z Uchwałą nr  XXV/219/2020 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok, cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2020 r., poz. 982) wynosi 52,00 zł za 1 dt,

czyli podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q (kwintala) żyta,
2) od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną 5 q (kwintala) żyta,

z hektara przeliczeniowego:
Cena żyta 52,00 zł/1 q x 2,5 q = 130 zł od 1 ha przeliczeniowego,

z hektara fizycznego:
Cena żyta 52,00 zł/1 q x 5 q = 260 zł od 1 ha fizycznego.

 

Podatek rolny - OSOBY FIZYCZNE

IR-1 Informacja o gruntach PDF, XLS,
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników PDF, XLS.

 

Podatek rolny - OSOBY PRAWNE

DR-1 Deklaracja na podatek rolny PDF, XLS,
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS.

 

 

4. Podatek leśny na 2021 rok

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2020 r. (MP. 2020 poz. 983) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosiła 196,84 zł za 1 m3.

Podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2021 wyniesie 43,3048  zł (196,84 x 0,220).

Podatek leśny - OSOBY FIZYCZNE

IL-1 Informacja o lasach PDF, XLS,
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników PDF, XLS.

 

Podatek leśny - OSOBY PRAWNE

DL-1 Deklaracja na podatek leśny PDF, XLS,
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu PDF, XLS,
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania PDF, XLS,

 

5. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Załączniki:
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

 

WNIOSKI O ZASTOSOWANIE ULG

Wnioski o zastosowanie ulg: w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób prawnych
Wniosek o umorzenie
Wniosek o odroczenie
Wniosek o rozłożenie na raty
Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Formularz

Wniosek o zastosowanie ulg: w podatkach rolnym, od nieruchomości oraz leśnym osób fizycznych
Wniosek
Oświadczenie o sytuacji materialnej podatnika
Oświadczenie do wniosku o ulgę - pomoc publiczna w rolnictwie
Oświadczenie przedsiębiorcy do wniosku o ulgę

Wniosek o zastosowanie ulg w podatku od środków transportowych
Wniosek
Oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Formularz

 

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.