Pokaż
menu
boczne

ORLIK 2012 - Radłów

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” czynne są przez cały tydzień.
W godzinach od 08:00 do 15:00 dla uczniów Zespołu Szkół w Radłowie.
Od godziny 15:00 do 21:00 dla wszystkich chętnych, 7 dni w tygodniu.
Rezerwacja boisk u Panów Rafała Kijaka 603544074, Kamila Soboty 667440767
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Radłowie
1.Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
3. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Zespół Szkół w Radłowie.
4. Zajęcia sportowe organizuje i koordynuje animator sportu wyznaczony przez administratora.
5. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
6. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne.
7. Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż i bhp.
8. Kompleks sportowy jest stale monitorowany i chroniony.
9. Kompleks sportowy jest czynny w następujących terminach:  zał. Nr 1
10. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 9 koordynuje pełniący dyżur animator sportu.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 12 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego- zał. Nr 2).
12. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk (kompleks sportowy) podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, butach piłkarskich na plastikowych korkach oraz kolców(zał. Nr 2),
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp. z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt – z wyjątkiem przewodników osób niewidomych,
j) korzystania z kompleksu sportowego bez zgody animatora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
14. Zabrania się korzystania z kompleksu sportowego poza godzinami określonymi w punkcie 9. W przypadku złamania tej zasady, administrator obiektu wzywa ochronę lub Policję.
15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje animator sportu.
16. Użytkownicy kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem.
17. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz zniszczenia dokonane poza obiektem bezpośrednio do niego przylegającym odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
18. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
19. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego.
20. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do administratora.
21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
22. Osoby korzystające z kompleksu sportowego są zobowiązane do wpisania się do rejestru użytkowników dostępnego u instruktora sportu.

ADMINISTRATORZY OBIEKTU

Załącznik Nr 1

1.    Boiska czynne są przez cały tydzień,
2.    Planowane zajęcia szkolne dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
3.    Ogólnodostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek – piątek  15:00 – 21:00
4.    Soboty i niedziele po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej u Animatorów. Rezerwacja dokonywana jest od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Orlika.

Załącznik nr 2

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.