Pokaż
menu
boczne

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2026

Gmina Radłów przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2026.
Na opracowanie dokumentu Gmina pozyskała dotację, która pochodzić będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

GPR

Konsultacje

Kolejny etap opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z przystąpieniem Gminy Radłów do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Radłów do zgłaszania swoich pomysłów na przedsięwzięcia na terenie Gminy Radłów, szczególnie zaś na obszarze rewitalizacji, w skład którego wchodzą sołectwa:

  • Siedlec;
  • Marcinkowice;
  • Zdrochec;
  • Glów;
  • Brzeźnica.

Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić zadania, które należy podjąć w celu poprawy atrakcyjności obszaru rewitalizacji i całej Gminy Radłów oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Formularze dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Radłowie oraz na stronach internetowych bip.malopolska.pl/umradlow i gminaradlow.pl.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do dnia 31.12.2016 r.:

  • drogą elektroniczną na adres email: jkopec@gminaradlow.pl,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Radłowie.

Zapraszamy !

Wzór karty do zgłaszania.

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – raport z konsultacji społecznych


Uchwałą nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Radłów.

Poniżej znajduje się pełna treść dokumentu.

Jest to kolejny krok w celu uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016 – 2026.

Uchwała Nr XXVII/233/16  Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radłów

Uchwała w BIP

Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016 – 2026


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026

Formularz uwag

Formularz uwag - ankieta


Burmistrz Radłowa zawiadamia, że w dniach od 8 lutego do 10 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ogłoszenie Burmistrza Radłowa w sprawie konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji społecznych - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026


Informacja


Gmina Radłów zakończyła prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. 24 lutego 2017 r. w Radłowskiej Sali Bankietowej odbyła się konferencja podsumowująca prace nad dokumentem. Na spotkaniu zaprezentowane zostały cele strategiczne i kierunki działań, główne i komplementarne przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz wiele elementów składających się na proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji dla Gminy Radłów.

Załącznik do uchwały - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026


Zasady wyznaczania składu oraz działania komitetu rewitalizacji – raport z konsultacji społecznych

Obwieszczenie Burmistrza Radłowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016 – 2026.


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radłów na lata 2016-2026  Formularz uwag

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.