Pokaż
menu
boczne

Dofinansowanie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

 

Dofinansowanie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWEGO 

Miejski -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie, informuje o realizacji w 2024 roku zadania w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w 2024r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, w kwocie 90 321,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 90 321,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.    

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

***

 

Dofinansowanie

Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2024 r.
 
Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 110 800 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset złotych ) w ramach działu 852, rozdziału 85219,  § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) w tym kwotę:
1) 90 911 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
2) 19 889 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania 19.02.2024 r. 

Środki własne : 1 224 589 zł
Całkowity koszt : 1 341 225 zł

***

 

Dofinansowanie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Wartość finansowania: 429 843,30 zł 
Całkowita wartość zadania: 429 843,30 zł

Program „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. 

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. Osobom z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub 
b) o stopniu umiarkowanym lub 
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100  późn. zm).

 

***

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r.

Dofinansowanie

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości  90 840 zł.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 został ustanowiony Uchwalą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023r. poz. 881).
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: 

− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Środki własne: 22 710 zł
Całkowity koszt: 113 550 zł

Data podpisania umowy dofinansowanie zadania 26.01.2024 r.

***

 

Realizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Logo

Wartość dofinansowania: 14 324 zł
Szacowana wartość zadania: 25 508,29 zł


Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 
W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. 
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

***

 

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

Aneksem nr 2/2023 do umowy z dnia 27 stycznia 2023 r. Wojewoda zwiększył kwotę dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 176 883 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

Dotacja jest przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: 
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. 

Środki własne: 44 220,75 zł
Całkowity koszt: 221 103,75 zł

***

Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
Wartość finansowania: 362 487,96 zł 
Całkowita wartość zadania: 362 487,96 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz 
2. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub 
b) o stopniu umiarkowanym lub 
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 późn. zm).

***

 

Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWEGO 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wartość finansowania: 83 687,38 zł
Całkowita wartość zadania: 83 687,38 zł

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

***

 

Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2023 r.

Polska

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 107.517 zł - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę:

1) 88.703 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
2) 18.814 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Środki własne : 1.007.797,98 zł
Całkowity koszt : 1.115.314,98 zł

 

***

 

Program asystent rodziny na rok 2022 - jednorazowy dodatek

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Pracy

Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 93/AR/FP/2022 zawartą Wojewodą Małopolskim z dnia 20.12.2022 r.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Całkowita wartość zadania: 7771,91  zł
Dofinansowanie: 3000,00 zł 
Środki własne: 4771,91 zł

Flaga

***

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Całkowita wartość zadania: 34 131,80 zł
Wartość dofinansowania: 25 676,00 zł

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2022 r.. W ramach otrzymanych środków realizowane będą dodatkowe zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz realizacja projektu socjalnego mającego na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie mając na względzie utrzymanie oferty usługowej będzie świadczył poradnictwo prawne i psychologiczne w celu zapewnienia dostępu do tych usług blisko miejsca zamieszkania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w szczególności dla osób w kryzysie, dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, objętych wsparciem z MGOPS. Ponadto będzie realizowany projekt socjalny którego celem będzie wspomaganie efektywności procesu rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodziców w radzeniu sobie w sytuacjach stresujących i trudnych.

***

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.134 zł.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki własne: 22.533,50 zł
Całkowity koszt: 112.667,50 zł

***

Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2021 r.

Logo

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 89 887, 00 zł.  
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Środki własne: 741 364, 21 zł
Całkowity koszt: 831 251, 21 zł

***

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Logo

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.103 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki własne: 22.525,75 zł
Całkowity koszt: 112.628,75 zł

Aneksem nr 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 117.538 zł.

Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021 r. ogółem: 146.922,50 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 29.384,50 zł,
Natomiast dotacja z budżetu państwa: 117.538,00 zł.

Aneksem nr 2/2021 do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniający aneks nr. 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 195 000 zł.
Ogółem środki własne gminy wyniosą: 48 750 zł,
Całkowity koszt: 243 750 zł

***

Informacja dotycząca wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Logo

Wojewoda przyznał beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 10.820,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Nazwa programu: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach otrzymanych środków realizowane będą dodatkowe zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie będzie świadczył poradnictwo prawne i psychologiczne w celu zapewnienia dostępu do tych usług blisko miejsca zamieszkania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w szczególności dla osób w kryzysie, dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, objętych wsparciem z MGOPS.

Środki własne:   2.705,00 zł
Całkowity koszt: 13.525,00 zł

 

***

Program asystent rodziny na rok 2021 - jednorazowy dodatek

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Pracy

Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 98/AR/FP/2021 zawartą Wojewodą Małopolskim z dnia 07.12.2021 r.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Całkowita wartość zadania: 5647,46 zł
Dofinansowanie: 2000,00 zł 
Środki własne: 3647,46 zł

Logo

***

 

Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2022 r.

Logo

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 898, 00 zł.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.
Środki własne:   780 069, 00 zł
Całkowity koszt: 860 967,00  zł.

***

 

Logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wartość finansowania: 70 176,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 70 176,00 zł

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

***

 

Logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” 

Wartość finansowania: 181 421,28 zł 
Całkowita wartość zadania: 181 421,28 zł 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz 
2. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub 
b) o stopniu umiarkowanym lub 
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

***

 

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

Logo

Aneksem nr 1/2022  do umowy z dnia 21 stycznia  2022r w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 119.383 zł.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.
Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2022r. ogółem: 149.229 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 29.846 zł,
Natomiast dotacja z budżetu państwa: 119.383 zł.

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.