Pokaż
menu
boczne

Zużyte baterie, leki i elektrośmieci

Zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych są również odpadem komunalnym z  kategorii odpadów niebezpiecznych.

Po wyczerpaniu baterie należy gromadzić osobno (najlepiej wrzucać je do przeznaczonego na ten cel pudełka lub szufladki). Po zgromadzeniu większej ilości zużyte baterie możemy wyrzucić do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w sklepach, placówkach oświatowych i innych instytucji. W gminie Radłów pojemnik na tego rodzaju odpad ustawiony jest m. In. w budynku Urzędu Gminy. Zużyte baterie można również oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Sposób Postępowania z zużytymi Lekami

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych są odpadem komunalnym z kategorii odpadów niebezpiecznych co oznacza, iż nie można wrzucać ich do kosza razem z innymi odpadami czy np. spuszczać w toalecie. Miejscem gdzie zgodnie z prawem możemy wyrzucić przeterminowane lekarstwa są specjalistyczne pojemniki znajdujące się najczęściej w aptekach.
Na terenie gminy Radłów pojemnik taki znajduje się w aptece i ośrodku zdrowia. Przeterminowane leki można też oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

 

"ELEKTROŚMIECI"

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) poniżej przedstawiony został wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

- CONTEKO Sp. z o.o. 33-130 Radłów ul. Woleńska 15 (firma ta odbiera również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Punkcie Odbioru Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na placu siedziby firmy w określonych w harmonogramie terminach)

Sprawy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są regulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 poz. 1155) zwanej dalej ustawą. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego określa załącznik nr 1 do ustawy. Z art. 35 ustawy wynika obowiązek oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotowi który posiada zezwolenie na zbieranie tego rodzaju odpadów natomiast z art. 36 wynika zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami. Za nie przestrzeganie powyższych przepisów może grozić kara grzywny od 500 zł do 5.000 zł
Na terenie gminy Radłów, dwa razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym - organizowana jest bezpłatna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych na zasadzie wystawki sprzed posesji.
„Elektrośmieci” można także zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.
Podmioty które posiadają zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można wyszukać na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod adresem internetowym: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (na podst. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego).

 
Nazwa i adres przedsiębiorcy Adres zakładu przetwarzania Zdolności przerobowe [Mg/rok]
Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM w Warszawie ul. Paca
9/1, 04-361 Warszawa
Zakład Nr 2, ul. Fabryczna 7a, 33-100 Tarnów 3 794
Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM w Warszawie
ul. Paca 9/1,
04-361 Warszawa
Zakład Przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
ul. Fabryczna 3
33-100 Tarnów
5000

 

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.