Pokaż
menu
boczne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu

Siedlec 72
33 – 130 Radłów
woj. małopolskie

tel. 146919399
e-mail: sds_siedlec@wp.pl

KADRA

Kierownik:
mgr Marta Kuliś

Zastępca Kierownika, Starszy terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej:
mgr Jarosław Flik

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych:
mgr Agnieszka Flik

Terapeuta zajęciowy:
mgr Magdalena Pająk

Pedagog:
mgr Justyna Gawełek

Psycholog:
mgr Zuzanna Gucwa

Główny księgowy:
mgr Rafał Cegielski

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał 18 czerwca 2008 roku. Jest samorządową jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Radłów, finansowaną za jej pośrednictwem przez Wojewodę Małopolskiego. Dom przeznaczony jest dla 30 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, oraz osób
z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie gminy Radłów, a także sąsiadujących gmin (Żabno, Wietrzychowice, Wierzchosławice). Jesteśmy placówką dziennego pobytu działającą 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
• Integracja społeczna tj. umożliwienie osobą niepełnosprawnym pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym.
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania budżetu, załatwiana spraw urzędowych.
• Aktywizowanie Uczestników, tj. rozwijanie ich zainteresowań i indywidualnych uzdolnień.
• Tworzenie warunków, w których Uczestnicy będą mogli realizować potrzeby bytowe, samorealizacji, rekreacyjno – kulturowe, religijne, towarzyskie i inne.
• Podtrzymywanie efektów terapeutycznych, wydłużenie okresu remisji choroby.
• Profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, wzmacnianie samokontroli, stosowanie zaleceń terapeutycznych, systematyczne zażywanie leków, udział w różnych formach terapii.
• Umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowości uczestników.

Przebieg zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlcu opiera się na ramowym planie dnia. Oczywiście zdarzają się odstępstwa od codziennego planu. Dzieje się tak, gdy organizowane są zabawy czy wyjazdy integracyjne.

Rozkład zajęć:
• 8.00 – 9.00 Przyjazd uczestników
• 9.00 – 9.30 Śniadanie
• 9.30 – 10.00 Społeczność
• 10.00 – 11.00 Gimnastyka ogólnousprawniająca
• 11.00 – 12.00 Zajęcia w grupach (prowadzone w poszczególnych pracowniach)
• 12.00 – 12.30 Wspólny posiłek
• 12.30 – 13.30 Zajęcia indywidualne/czas wolny
• 13.30 – 14.30 Prace gospodarczo porządkowe
• 14.30 – 16.00 Powrót do domu

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. By móc zrealizować ten cel zespół wspierająco – rehabilitacyjny prowadzi treningi z zakresu:
• Trening sprawności fizycznej, rehabilitacja ruchowa .
• Terapia zajęciowa.
• Trening umiejętności praktycznych oraz kształtowanie samoobsługi i zaradności życiowej.
• Trening spędzania wolnego czasu.
• Trening zachowania się w miejscu publicznym
• Kształtowanie samodzielności społecznej i udział w życiu społeczności lokalnej
• Trening kontroli i rozładowania stanów emocjonalnych
• Trening sfery intelektualnej
• Trening edukacyjny, budżetowy
• Komunikacja interpersonalna i praca w grupie
• Psychoterapia indywidualna

Nabywanie nowych umiejętności i świadczenie kompleksowych usług jest możliwe dzięki odpowiednio wyposażonym pracowniom, a także zajęciom organizowanym przez wykwalifikowaną kadrę.

Poszczególne treningi prowadzone są w pracowniach:
• Gospodarstwa domowego – zajęcia prowadzone w tej pracowni pozwalają nabyć uczestnikom umiejętności niezbędne do planowania posiłków, list zakupów i ich realizacji. Naukę obsługi podstawowego sprzętu AGD, przygotowanie prostych dań, przetworów, sałatek, gorących napojów. Pieczenie ciast, nauka prawidłowego zachowania przy stole, dbanie o czystość i higienę przed i po posiłku, utrzymanie schludnego i estetycznego wyglądu pracowni.
• Komputerowej - organizowane zajęcia pozwalają nabyć uczestnikom umiejętności z zakresu obsługi komputera, skanera, drukarki, kserokopiarki. Dają możliwość nauki umiejętności surfowania po internecie, korzystania z programów edukacyjnych, terapeutycznych, artystycznych a także takich form rozrywki jak gry komputerowe.
• Plastycznej - prowadzone zajęcia pozwalają nabyć uczestnikom umiejętności z zakresu malowania farbami akwarelowymi i plakatowymi, wyklejanie obrazów rożnymi technikami, wykonywanie ozdób świątecznych, kartek okolicznościowych, lepienie z masy solnej, malowanie na szkle itd. Poprzez wyżej wymienione techniki Uczestnicy doskonalą swój warsztat pracy, poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową a także umiejętności manualne.
• Bibliotece – dzięki zajęciom prowadzonym w tej pracowni uczestnicy rozwijają umiejętności czytania, pisania i liczenia, podnoszą poziom analizy wzrokowej, słuchowej, rozwijają umiejętności manualne. Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny, wzbogacający posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata. To tutaj powstają Nasze przedstawienia, a także odbywa się szereg zajęć relaksujących i wyciszających.
• Ogrodniczej – prace w tej pracowni mają na celu szereg działań niezbędnych do utrzymania porządku na terenie przyległym do ośrodka (w zależności od pory roku – koszenie trawy, odśnieżanie, grabienie liści itd.). W okresie wiosenno - letnim nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na uprawę ogródka warzywnego, wysiew warzyw i jego pielęgnacje itd.
• Stolarskiej - pracownia ze względu na specyfikę zajęć skupia głównie mężczyzn. Uczestnicy pod okiem terapeuty nabywają umiejętności z zakresu obsługi i BHP urządzeń do obróbki drewna. Wykonują proste czynności takie jak: czyszczenie drewnianych elementów za pomocą papieru ściernego, wykonywanie ram do obrazów, dekoracje oraz ozdoby z drewna. Nabywają umiejętności z zakresu renowacji oraz reperowania podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego itd.

Uczestnikom oprócz zajęć prowadzonych w wyżej wymienionych pracowniach, staramy się zapewnić szereg atrakcji kulturalnych, dających możliwości integracji społecznej.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.