Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Nowe nabory w Stowarzyszeniu "Kwartet na Przedgórzu"

piątek, 19 lutego 2021

Promocja Przedgórza i zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Granty do wzięcia!

Od 1 do 19 marca w „Kwartecie na Przedgórzu” można składać wnioski o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z promocją obszaru Przedgórza oraz na zadania edukacyjne skierowane na zachowania dziedzictwa lokalnego. Możliwy jest  zwrot w całości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dotacja na działania promocyjne wynosi do 8 tys. zł oraz do 6 tys. zł na projekty edukacyjne.   

Dedykowane NGO

Projekty grantowe mają w założeniu spełniać szczególną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności. „Kwartet na Przedgórzu” próbuje więc zachęcić do składania wniosków nie tylko prężnie działające na obszarze stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale przede wszystkim niewielkie, funkcjonujące od niedawna organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak chociażby koła gospodyń wiejskich. Oczywiście, wnioski mogą składać także jednostki sektora finansów publicznych. Wyłączeni z realizacji zadań grantowych są jedynie przedsiębiorcy.  

– Ogłoszone obecnie nabory obejmują dość szeroki zakres tematyczny działań – informuje prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Piotr Kania. – W ramach przedsięwzięć promocyjnych można na przykład wydać publikację związaną z Przedgórzem i zorganizować dla mieszkańców spotkanie autorskie. Mogą to też być działania poświęcone uświetnieniu ważnych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Natomiast w ramach działań edukacyjnych należy spełnić dodatkowy warunek, polegający na włączeniu projektu do naszego systemu EDU-INFO, czyli opublikowaniu go na portalu przedgorze.pl i zastosowaniu fotokodu.
Na zadania promujące „Kwartet” przeznacza 80 tys. zł, licząc na realizację co najmniej 10 przedsięwzięć, natomiast na inicjatywy edukacyjne 72 tys. zł, czyli na 12 projektów. Grantobiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowalnych, nie większych jednak od odpowiednio: 8 tys. zł (promocja) i 6 tys. zł (EDU-INFO).

Małe granty, wielkie sprawy

W dotychczas przeprowadzonych naborach na realizację zadań grantowych przyznano i wypłacono dotację kilkudziesięciu beneficjentom. Kolejni finalizują swoje projekty.
– W realizację poszczególnych zadań zaangażowanych było wielu mieszkańców, zwłaszcza tych mniejszych miejscowości – dowiadujemy się w biurze stowarzyszenia. – To, poza oczywiście wzbogaceniem oferty kulturalnej czy rekreacyjnej i doposażeniem placówek, działających na naszym obszarze, było największą wartością grantowych zadań. Stosunkowo niewielkie środki przeznaczone na sfinansowanie rozmaitych działań pozwoliły na ożywienie społecznej aktywności i integrację mieszkańców – podkreślają pracownicy biura.
Wskazują też na fakt, że w związku z tym, iż realizacja poszczególnych zadań monitorowana i rozliczana jest ze środków własnych LGD, grantobiorca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do miesiąca od chwili zaakceptowania wniosku o płatność.

Na co należy zwrócić uwagę

Przed złożeniem wniosku, przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Lokalne kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów – wyjaśniają. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i te, które w przypadku promocji zostaną włączone do systemu EDU-INFO. W przypadku zadań edukacyjnych stanowi to warunek zasadniczy.
Warto również pamiętać, że wszystkie zadania grantowe powinny być zrealizowane nie później niż do połowy 2022 roku.  

Nabory dla przedsiębiorców

Nabory wniosków na realizacje zadań grantowych nie będą ostatnimi w tym roku. W związku z tym, że „Kwartet” posiada jeszcze pewną pulę środków, której nie wykorzystali przedsiębiorcy, planowane są jeszcze nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla pragnących rozwijać swe firmy, jak i podejmujących działalność gospodarczą. Niewykluczone też, że z pomocy będzie można skorzystać na realizację projektów z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”.
Ponadto lokalna grupa działania, mająca swą siedzibę w Warysiu, oprócz rozdzielanej pomocy wśród podmiotów zewnętrznych, będzie realizować operację własną, polegającą na przeprowadzeniu na szeroką skalę kampanii ekologicznej, oraz z innymi partnerami kilka projektów współpracy. Dotyczą one działań związanych z tworzeniem tras do nordic walking, rozwojem turystyki rowerowej oraz promocją lokalnych produktów.
Zarówno o bieżącej działalności „Kwartetu”, o terminach ogłaszania kolejnych naborów i warunkach, jakie musi spełniać beneficjent, a także o innych istotnych sprawach, dotyczących pozyskiwania środków oraz realizacji projektów – można dowiedzieć się, śledząc stronę internetową www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z porad telefonicznych lub mailowych. Jednocześnie pracownicy LGD zapraszają, po wcześniejszym umówieniu się, na indywidualne doradztwo do biura w Warysiu.  
     
PR

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

 

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu"

LGD
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja, opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.