Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Nabór na stanowisko socjoterapeuty

piątek, 19 lutego 2021

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie ogłasza nabór na stanowisko socjoterapeuty.

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie programów zajęć socjoterapeutycznych na potrzeby SPWD w Radłowie.
 2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży- wychowanków SPWD w Radłowie,  obejmujących w szczególności pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, takich jak: komunikacja społeczna, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów.
 3. Współpraca z wychowawcami SPWD w Radłowie w zakresie opracowywania indywidualnych diagnoz oraz wynikających z nich indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

Wymagania niezbędne:

 1. Dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich pedagogicznych lub psychologicznych oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii lub dokumenty potwierdzające posiadanie innego wykształcenia kierunkowego uprawniające do prowadzenia socjoterapii,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 6. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 7. Kandydat jest w stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku socjoterapeuty,
 8. Co najmniej 24 miesiące  doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami zaburzeń zachowania, niedostosowaniem społecznym, z rodzin dotkniętych niewydolnością wychowawczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wymagania dodatkowe:

 1. Ssumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
 2. Komunikatywność, empatia;
 3. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych;
 4. Zdolności organizacyjne, zaangażowanie;
 5. Wysoka kultura osobista.

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenia – w wymiarze 6 h miesięcznie.

 

Termin i sposób aplikowania na stanowisko:

Dokumenty aplikacyjne zamieszczone poniżej należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@amos.org.pl w terminie do 05.03.2021 r.

 1. Życiorys zawodowy (cv – opatrzone klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia (świadectwa pracy, referencje i inne).
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych – według wzoru własnego kandydata.
 5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona – według wzoru własnego kandydata.
 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego – według wzoru własnego kandydata.
 7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – według wzoru własnego kandydata.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, pozwalające stwierdzić, że kandydat jest w stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku socjoterapeuty.

 

Informacje w sprawie naboru:

Informacji w sprawie naboru udziela Kierownik SPWD w Radłowie Placówki – Edyta Kożuch, pod nr rel. 533-727-323, mailowo na adres: pwd@amos.org.pl

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.