Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Dofinansowanie do magazynów energii wytworzonej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej

piątek, 10 maja 2024

Ankieta ma na celu określenie zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w ramach działania Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska, nabór – FEMP.02.07-IZ.00-036/24.

Termin składania ankiet od 10 do 20 maja 2024 r. na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Radłowie, 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem seretariat@gminaradlow.pl

W przypadku zainteresowania mieszkańców, Gmina Radłów zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej na potrzeby własne mieszkańców gminy (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza). 

Nabór jest 2-etapowy:

1. W pierwszej kolejności Gmina ubiegać się będzie o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w trybie konkursowym.

2. Jeśli projekt zostanie wybrany do realizacji Gmina ogłosi nabór wniosków dla mieszkańców, którzy potwierdzą chęć udziału w projekcie.
Warunki realizacji projektu zostaną uregulowane Uchwałą Rady Miejskiej w Radłowie w sprawie udzielenia dotacji w ramach realizacji projektu zgodnie z regulaminem konkursu zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

3. Ogólne założenia:

  • dotacja może zostać przeznaczona na budowę/rozbudowę magazynów energii elektrycznej z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii istniejącej/posiadanej już przez mieszkańca instalacji fotowoltaicznej. Dotacja nie może być przeznaczona na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej;
  • dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia związane z budową/ rozbudową magazynów energii, które zostały zakończone;
  • pojemność magazynów energii elektrycznej powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej zainstalowanych paneli fotowoltaicznych;
  • energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej może być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców);
  • nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu;
  • obowiązek utrzymania prawidłowo działającej instalacji przez okres 5 lat po zakończeniu projektu.

4. Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańca to minimum 15%.

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.