Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Walne Zebranie Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu"

wtorek, 04 czerwca 2024

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia, zaprasza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Zebranie odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2024 roku o godz. 16:00 (I termin) i o godz. 16:15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A).

W związku z charakterem sprawozdawczym Zebrania zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków 11 czerwca 2024 r.:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
3.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.      Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2023 roku.
5.      Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w 2023  roku.
6.      Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2023 roku.
7.      Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku zysków  i strat oraz informacji dodatkowej Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2023.
8.      Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
9.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
10.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej.
11.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Rady Stowarzyszenia.
12.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
13.  Aktualizacja reprezentanta Gminy Borzęcin oraz reprezentanta Gminy Radłów w Radzie Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu".
14.  Omówienie bieżącej działalności LGD.
15.  Wolne wnioski i zapytania.
16.  Zamknięcie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dokonania wpłaty składki członkowskiej, która dla osób fizycznych, osób prawnych, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 10 zł za każdy rok.

Wpłaty można dokonać zarówno osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, jak również przelewem bankowym na rachunek nr: 90 8591 0007 0100 0904 0051 0001.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.