Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Podsumowanie konferencji

piątek, 29 listopada 2019

W dniu 25 listopada 2019 r. w Radłowie odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja z zakresu profilaktyki przemocy  SKUTECZNIE= BEZPIECZNIE.

Honorowy patronat objęli Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Komendant Miejskiej Policji w Tarnowie insp. Mariusza Dymury.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Zbigniewa Mączka – Burmistrz Radłowa, Pan Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Przedstawiciele Rady Miejskiej w Radłowie, Pan Wiesław Armatys Wiceburmistrz Radłowa, Pani Teresa Rosa – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie, Pan podkom. Dominik Rzepecki – Komendant Komisariatu Policji w Żabnie, Pan asp. szt. Mariusz Kosman – Kierownik ogniwa ds. prewencji Komisariatu Policji w Żabnie, a zarazem Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radłowie, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni i asystenci rodzin z Żabna, Ryglic, Pleśnej, Wietrzychowic, Wierzchosławic, Borzęcina i Szczurowej, Kadra merytoryczna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, Kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Tarnowie, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Radłów, pedagodzy szkolni oraz kadra pedagogiczna szkół, Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radłowie, Sołtysi z terenu Gminy Radłów, Policjanci, Przedstawiciele służby zdrowia, Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia „AMOS”  Pani Edyta Kożuch i Pan mec. Szymon Mikos, Kadra merytoryczna Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie, Kadra merytoryczna placówek wsparcia dziennego z terenu powiatu tarnowskiego.

Wśród prelegentów znaleźli się:

  • dr hab. Małgorzata Michel, prof.  Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawiła  uczestnikom wykłady pt. „Nowoczesna profilaktyka społeczna w kontekście lokalnym. Jak budować  z tego co mamy pod ręką?  Przykłady dobrych praktyk opartych na dowodach naukowych” oraz „Współpraca i sieciowanie działań lokalnych jako warunek skutecznego wsparcia i pomocy rodzinie w kryzysie”.
  • dr Aleksandra Piechaczek z Centrum Rozwoju Edukacji i Psychoterapii z Kędzierzyna Koźle, która przedstawiła wykład pt. „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu ?”
  • Aspirant  Sztabowy Agnieszka Seyrlhuber, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie z wystąpieniem pn. „Wdrażanie procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Karta”-  zadania Policji”.

Prócz wysokiej wartości merytorycznej i szkoleniowej prezentowanych tematów konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń, refleksji i wzajemnej integracji środowisk zawodowych osób zaangażowanych w szeroko pojęty system przeciwdziałaniem przemocy i  wspierania dziecka i rodziny.

Celem konferencji nie było wyłącznie uwrażliwienie na problem przemocy, który  jest tematem powszechnie podnoszonym w dyskursie publiczno-naukowym, ale przede wszystkim próba poszukiwania skutecznych narzędzi profilaktycznych bazujących na założeniach nowoczesnej profilaktyki społecznej.

W sposób szczególny podkreślano znaczenie kontekstu interdyscyplinarnego z uwzględnieniem współpracy i sieciowania działań lokalnych oraz  wykorzystywania lokalnych zasobów. Wspomniana „lokalność’ stanowiła słowo klucz w odniesieniu do skuteczności - ponieważ to środowisko lokalne najlepiej potrafi określić własne potrzeby i winno być pierwszym ogniwem działań – zwłaszcza w kontekście profilaktyki uniwersalnej.
Równie istotnymi były także kwestie odziaływań terapeutycznych względem dziecka doświadczającego krzywdzenia, oparte na dowodach naukowych oraz doświadczeniach z pracy z dzieckiem krzywdzonym jako temat szczególnie bliski pedagogom, psychologom, wychowawcom - często osobom pierwszego kontaktu, najbliższym dziecku poza krzywdzącym środowiskiem rodzinnym.
Omówiono także aspekty prawne i interwencyjne tematu, w szczególności dotyczące procedury” Niebiska Karta”, podkreślając konieczność bezwarunkowego podejmowania działań w przypadku zaistnienia podejrzenia krzywdzenia dziecka.
Dziękujemy za liczną obecność a tym samym zaangażowanie w tworzenie skutecznego i bezpiecznego systemu przeciwdziałania przemocy w naszym środowisku lokalnym. Temat ten wciąż pozostaje otwarty, a poszukiwania skutecznych narzędzi profilaktycznych dalej pozostają wyzwaniem i celem dla nas wszystkich.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radłowie.

Podsumowanie konferencji

Fot. Maksymilian Pochroń

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.