Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Plan Działań Krótkoterminowych w Gminie Radłów

środa, 19 czerwca 2019

Postępowanie w przypadku ogłoszenia zagrożenia przekroczeniem poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

W okresie jesienno –zimowym zdarzają się dni, kiedy jakość powietrza w naszej gminie jest bardzo zła. Jednym z elementów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który zawiera listę działań wprowadzanych w przypadku ogłoszenia zagrożenia przekroczeniem poziomów stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

Dla obszaru stref województwa małopolskiego wyznaczone zostały trzy stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w ramach PDK:
•    I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjno-organizacyjnym i operacyjnym,
•    II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy) o charakterze ochronno-ostrzegawczym,
•    III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno-ostrzegawczym.

Podejmowane działania informacyjne i operacyjne mają na celu przede wszystkim ochronę wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Środkami ostrożności, jakie powinny podejmować osoby z grupy wrażliwej są:
•    śledzenie informacji na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/, w mediach oraz aplikacjach przygotowanych na telefony komórkowe o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
•    w sytuacjach wysokich poziomów zanieczyszczeń unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni – zalecenie pozostawania w pomieszczeniach.
•    ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie zanieczyszczeń.
•    stosowanie się do zaleceń lekarzy i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

I stopień zagrożenia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej. Automatycznie komunikat o wprowadzeniu I stopnia zagrożenia umieszczany jest na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy. Gminy śledzą ten komunikat i przekazują dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych oraz dyrektorom placówek ochrony zdrowia informację o ogłoszeniu komunikatu I stopnia.

Lista działań podejmowanych w ramach I stopnia zagrożenia.
•    Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
•    Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
•    Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
•    Promocja stosowania lepszej jakości paliw,
•    Ograniczenie stosowania kominków,
•    Promocja carpoolingu (wspólne przejazdy polegające na tym, że kilka osób podróżuje razem samochodem i dzieli się kosztami podróży),
•    Zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,
•    Zalecenia przemieszczania się pieszo lub rowerem na krótkich odcinkach dróg,
•    Kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin.

II i III stopień zagrożenia

Wprowadzenie II stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy oraz w Regionalnym Systemie Ostrzegania, za pomocą, którego komunikat umieszczany jest w mediach oraz poprzez aplikację na telefony komórkowe. Komunikat przekazywany jest również do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego właściwych gmin na danym obszarze, którego dotyczy stopień zagrożenia oraz do dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorów placówek ochrony zdrowia.

Lista dodatkowych działań podejmowanych w ramach II i III stopnia zagrożenia.

•    Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
•    Unikanie wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania zagrożenia,
•    Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty,
•    Intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
•    Czyszczenie ulic na mokro, nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich,
•    Wzmożone kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
•    Ograniczenie stosowania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

 

Ludność znajdująca się na obszarach realizacji PDK i ogłoszenia zagrożeń powinna stosować się do zaleceń w zakresie:

•    ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni lub w obszarach o znacznym zagęszczeniu źródeł spalania paliw w dniach występowania zagrożeń dla poziomu II i III (poziom I dotyczy przestrzegania zaleceń przez wrażliwe grupy ludności),
•    unikania wietrzenia pomieszczeń w dniach występowania zagrożenia II i III stopnia,
•    ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni w dniach występowania zagrożenia II i III stopnia,
•    ograniczenia działań mogących wpływać na zwiększenie wielkości emisji w dniach ogłoszenia zagrożenia II i III stopnia poprzez ograniczenie spalania węgla niskiej jakości w piecach a także ograniczenie wykorzystania kominków,
•    ograniczenie korzystania z samochodów osobowych na rzecz korzystania z komunikacji publicznej oraz przemieszczanie się pieszo lub rowerem,
•    przestrzeganie zakazu używania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk podczas ogłoszenia II i III stopnia zagrożenia,
•    stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w medykamenty.

Działania Gminy Radłów związane z ograniczaniem niskiej emisji

W tym roku zostanie zakończona realizacja projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)”. Dzięki realizacji zadania w 2019 roku zainstalowanych będzie 13 nowych kotłów na paliwa gazowe i biomasę.   

 

Artykuł opracowany w ramach projektu:

„Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.