Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Ogłoszenie o pracy

środa, 08 czerwca 2022

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi kadr i sekretariatu.

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp z o.o. z siedzibą w Niwce 76, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000919312, nr NIP: 8733281312, wysokość kapitału zakładowego:13 307 600 zł poszukuje pracownika na stanowisko pracownika obsługi kadr i sekretariatu

Wymagania obligatoryjne wobec kandydata:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie lub wyższe
6) znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7) umiejętność obsługi komputera, bardzo dobra umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office
8) umiejętność obsługi programu Płatnik i programu płacowego
9) komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) obsługa sekretariatu
2) prowadzenie rejestru i obsługa korespondencji Spółki
3) obsługa kadrowa i prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Spółki, ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, badań lekarskich, szkoleń BHP, obsługa programu Płatnik i programu płacowego
4) wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych
5) bieżąca obsługa w siedzibie Spółki odbiorców wody i kanalizacji
6) podpisywanie, zmiany i obsługa umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, weryfikacja dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, bieżąca obsługa w siedzibie Spółki klientów wodociągów i kanalizacji
7) obsługa reklamacji zgłaszanych przez Odbiorców,
8) przyjmowanie zgłoszeń awarii, stanów wodomierzy i innych zleceń
9) wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub przez Zarząd Spółki

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- umowa o pracę na okres próbny (z możliwością przedłużenia na kolejny okres),
- praca 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00
- miejsce wykonywania pracy – Niwka 76
- częsta komunikacja z klientami,

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny oraz życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
3. Oświadczenie o niekaralności.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy zamieszczoną poniżej oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”.
6. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”.
7. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”.

Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika obsługi kadr i sekretariatu osobiście w Biurze Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z o.o. Niwka 76, 33-130 Radłów lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu). Aplikacje przesłane pocztą, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp z o.o. z siedzibą w Niwce 76, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000919312, nr NIP: 8733281312, wysokość kapitału zakładowego: 13 307 600 zł
2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie RODO] w związku z przepisami art. 221 Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO),
b) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani również dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO),
c) w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji w przyszłości – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO), w postaci umożliwienia prowadzenia takiej rekrutacji;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji; w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na cele dochodzenia albo obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń
5. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ww. uzasadnionego interesu administratora danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego krajowego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.