Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Ogłoszenie o pracę

piątek, 20 stycznia 2023

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Niwce przesyła ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości i płac.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowości i płac

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Niwce 76, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000919312, nr NIP: 8733281312, wysokość kapitału zakładowego: 13 517 600 zł poszukuje pracownika na stanowisko pracownika ds. księgowości i płac 

Wymagania obligatoryjne wobec kandydata: 

1) obywatelstwo polskie, 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) nieposzlakowana opinia, 
5) wykształcenie średnie lub wyższe,
6) znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
7) umiejętność obsługi komputera, bardzo dobra umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office,
8) umiejętność obsługi programu Płatnik, PUE  ZUS, Comarch ERP Optima, 
9) komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania dodatkowe: 
- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, umiejętność obsługi programu GW MAX – mile widziane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1) ewidencjonowanie i księgowanie operacji gospodarczych Spółki w księgach rachunkowych (syntetyka i analityka) przy pomocy programów komputerowych w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z przepisami prawa,
2) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
3) sporządzanie raportów i sprawozdań księgowo-rachunkowych oraz kadrowych w ramach swojego zakresu czynności,
4) fakturowanie należności za dostarczaną wodę, odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz za usługi wywozu ścieków i inne usługi świadczone przez Spółkę,
5) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich,
6) rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków ubezpieczenia społecznego, podatków PIT i ZUS pracowników,
7) prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,
8) wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub przez Zarząd Spółki.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- umowa o pracę na okres próbny  (z możliwością przedłużenia na kolejny okres), 
- praca 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00
- miejsce wykonywania pracy – Niwka 76 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
1.  List motywacyjny oraz życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej. 
2.  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 
3.  Oświadczenie o niekaralności. 
4.  Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy zamieszczoną poniżej oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. 
5.  Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”. 
6.  Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”. 
7.  Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”. 

Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości i płac” - osobiście w Biurze Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.,  Niwka 76, 33-130 Radłów lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia  
31.01.2023 r. (decyduje data wpływu). Aplikacje przesłane pocztą, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Niwce 76, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000919312, nr NIP: 8733281312, wysokość kapitału zakładowego: 13 517 600 zł
2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie RODO] w związku z przepisami art. 221 Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO),
b) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani również dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO),
c) w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji w przyszłości – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO), w postaci umożliwienia prowadzenia takiej rekrutacji;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji; w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na cele dochodzenia albo obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń
6. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ww. uzasadnionego interesu administratora danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego krajowego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

 

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.