Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Nagrody Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury

piątek, 02 lutego 2024

Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w tegorocznych edycjach Nagród Województwa Małopolskiego - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

200 000 złotych to łączna pula środków finansowych, które Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2024 r. na nagrody za działalność kulturalną prowadzoną w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, etnografii oraz zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce, a także historii i pamięci o dziedzictwie regionu. 

Konkurs

Do 15 lutego 2024 r. trwa nabór wniosków do czterech nagród:
1.    Małopolskiej Nagrody Twórczości, 
2.    Nagrody Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość”.
3.    Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce, 
4.    Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski 

O prestiżowe wyróżnienia Województwa mogą się ubiegać pasjonaci dziedzictwa regionalnego, animatorzy folkloru i tradycji, twórcy regionalni i artyści działający w obszarach  muzyki, sztuki, literatury i multimediów oraz patrioci i edukatorzy historii regionalnej.

Małopolska Nagroda Twórczości to prestiżowe wyróżnienie dla artystów, twórców i animatorów kultury z naszego regionu, którzy mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, w szczególności za uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski. Nagroda przyznawana jest na podstawie oceny całokształtu działalności, a w szczególności osiągnięć o istotnym znaczeniu dla regionu zrealizowanych w okresie dwóch ostatnich lat, w szczególności za:

i.    uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
ii.    realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym.

Pula nagród finansowych w ramach Małopolskiej Nagrody Twórczości wynosi 80 000 zł. Kapituła może przyznać do 8 nagród w danym roku.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: Zarząd Województwa Małopolskiego, Komisja Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, instytucje kultury zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, stowarzyszenia twórcze i artystyczne zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, szkoły i uczelnie wyższe zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, jednostki samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.

 

Nagroda Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość”
W ramach Nagrody „Pamięć i Tożsamość” Zarząd Województwa Małopolskiego nagradza patriotów i pasjonatów ojczystej historii. Nagroda nawiązuje do tytułu ostatniej książki-wywiadu św. Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość”, będącej zbiorem refleksji filozoficzno-historycznych Ojca Świętego, w której przedstawia swoje rozumienie polskości, ojczyzny, patriotyzmu i tożsamości narodowej. Nagroda ma na celu budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, wzbudzanie zainteresowania i poszanowania dla historii regionu, przekazywanie jego spuścizny kolejnym pokoleniom, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, docenienie wychowawczej roli edukacji dla kształtowania świadomości narodowej mieszkańców Małopolski i ich aktywizacji na rzecz utrwalania pamięci o dziejach „Małej Ojczyzny”. Przyznawana jest w dwóch kategoriach, dla:

organizacji pozarządowych, które w ramach działalności realizują zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego i osób fizycznych - pasjonatów i patriotów, którzy z własnej inicjatywy realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym. Łączna pula nagrody „Pamięć i Tożsamość” wynosi 60 000 zł.

 

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce jest  przyznawana corocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
a)    ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
b)    ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
c)    ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
d)    upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną. W przypadkach kultywowania wspólnych tradycji i prowadzenia działalności w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego przez małżeństwa lub członków jednej rodziny, dopuszcza się przyznanie wspólnej nagrody, pod warunkiem, że kandydaci reprezentują tę samą dziedzinę twórczości. W ramach Nagrody Reinfussa Zarząd Województwa Małopolskiego rozdysponuje 30 000 zł.

 

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski 
Celem nagrody jest wsparcie lokalnych środowisk artystycznych działających w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej, zajmujących się propagowaniem idei regionalizmu oraz promowaniem wartości opartych o lokalne tradycje i zwyczaje. O Nagrodę ubiegać się mogą instytucje, organizacje artystyczno-kulturalne lub grupy osób – w tym zespoły regionalne,  oraz grupy, które tworzą lokalny koloryt kulturowy przekazując dziedzictwo pokoleń jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe, czy instytucje lokalne zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego. Nagroda jest przyznawana osobom – których postawa życiowa wspiera zachowanie lokalnej tożsamości kulturowej – za całokształt działalności w dziedzinie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane przez członków Kapituły Nagrody oraz przez niżej wymienionych wnioskodawców:
a)    instytucje i organizacje pozarządowe m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
b)    instytucje kultury oraz szkoły,
c)    uczelnie wyższe,
d)    kościoły i związki wyznaniowe, 
e)    organy gminy, powiatu, województwa,
f)    jednostki organizacyjne administracji publicznej.

W ramach Nagrody im. Władysława Orkana Zarząd Województwa Małopolskiego rozdysponuje kwotę 30 000 zł

Szczegóły i zasady naborów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/nagrody

Istnieje również możliwość składania kandydatur bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,  pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  - I piętro, p. 123  Sekretariat tel. 12 61 60 104. 

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.