Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Informacja o kontynuacji działalności specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w 2022 roku oraz rekrutacji

środa, 05 stycznia 2022

Informujemy, ze z dniem 01.01.2022 r. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie rozpoczęła kontynuację swojej działalności w ramach zachowania okresu trwałości Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej - dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Placówka zapewnia 30 miejsc statutowych i w swojej ofercie zapewnia w szczególności:

  • zajęcia  opiekuńczo- wychowawcze;
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, socjoterapeutyczne (rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne), psychologiczne;
  • zajęcia ogólnorozwojowe, w tym rozwijające kompetencje językowe, matematyczne, uczenia się, społeczne i obywatelskie- adekwatne do potrzeb wychowanków;
  • zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania – w szczególności zajęcia artystyczne;
  • wsparcie dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo- wychowawczych w ramach konsultacji psychologiczno- pedagogicznych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

REKRUTACJA W 2022 ROKU

Do udziału w zajęciach Placówki zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Radłów- w wieku 6-18 lat. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji dostępnym na stronie:
http://stowarzyszenie.amos.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMIN-REKRUTACJI.pdf
 
Wnioski o przyjęcie dziecka składać można przez cały rok kalendarzowy. W przypadku braku wolonych miejsc dzieci wpisywane są na listę rezerwową , oczekując na przyjęcie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są pod nr tel. +48 533 727 323, za pośrednictwem poczty e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl lub osobiście w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9 – po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie (z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii COVID-19).
 
W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji. W praktyce oznacza to, iż kryteriami kwalifikującymi do udziału w Projekcie są wiek oraz sytuacja życia kandydatów, niosąca ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym – nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które wykluczałyby z udziału w Projekcie.

Priorytetem działań Placówki jest umożliwienie udziału w zajęciach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego też Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku zawieszenia działalności stacjonarnej placówek wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19- Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie realizować będzie zajęcia w formie zdalnej – zgodnie z Procedurą Zdalnej Formy Wsparcia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie z dnia 02.11.2020 r.

Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

 

 

Szczegółowych informacji o działalności Placówki udziela Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie mgr Edyta Kożuch ,
Tel. +48  533-737-323
Ul. Brzeska 9
33-130 Radłów

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.