Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Przypomnienie o kodach kreskowych

poniedziałek, 04 kwietnia 2022

Przypomnienie - naklejaj indywidualne kody na worki z odpadami segregowanymi oraz pojemnik.

Gmina Radłów od 2022 r. wprowadziła system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. System ten  działa przy wykorzystaniu kodów kreskowych oraz kodów QR.

Kod QR należy obowiązkowo nakleić w widocznym miejscu na każdym wypełnionym worku, natomiast kod kreskowy – na koszu. 

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 19 Uchwały Nr XXXV/323/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie  przyjęcia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radłów (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r., poz. 4745) oraz § 1 ust. 6 Uchwały Nr XXXV/324/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r., poz. 4746) naklejanie kodów na pojemnikach/workach jest obowiązkiem każdego właściciela/ użytkownika nieruchomości. 

Od 1 kwietnia 2022 r. brak naklejonego kodu kreskowego bądź kodu QR  na pojemnikach/workach będzie skutkować brakiem odbioru odpadów z winy właściciela nieruchomości. Otrzymane kody kreskowe i kody QR należy nakleić wg poniższego schematu, w sposób widoczny dla osób odbierających odpady:


Na pojemnikach na odpady zmieszane, kod KRESKOWY wielokrotnego sczytania należy nakleić na wewnętrznej stronie klapy
Kod będzie skanowany przy każdym odbiorze odpadów zmieszanych. 


Na workach selektywnej zbiórki odpadów (plastik i metal, szkło, papier, bioodpady, popiół) mniejszy kod QR należy nakleić na każdy worek przygotowany do oddania.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.