Pokaż
menu
boczne

Przetargi

Ustny przetarg na sprzedaż drewna opałowego

poniedziałek, 14 maja 2018

Burmistrz Radłowa ogłasza ustny przetarg ograniczony do mieszkańców Radłowa na sprzedaż drewna opałowego sosna/topola na działce nr 1966 położonej w Radłowie.

Drewno znajduje się w 7 oznaczonych obwodach. Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie - dla sortymentu S4 - iloczyn ceny, ustalonej w wyniku przetargu i objętości pozyskanego drewna, a dla sortymentu M2 - iloczyn ceny (brutto 8 zł/mp) i objętości pozyskanego drewna, ułożonego w stosy.

Cena wywoławcza na przetarg dla sortymentu S4 wynosi brutto 80 zł/mp.

Sprzedaż sortymentu M2 nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która wygra przetarg na sprzedaż sortymentu S4 w danym obwodzie.

  1. Wadium na przetarg w kwocie 100 złotych dla jednego obwodu (z podaniem numeru obwodu) należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Radłowie: BSRz Kraków O/Radłów 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004, z tym, że wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Urzędu Miejskiego w BSRz 23.05.2018 r.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.
  3. W przetargu mogą wziąć udział mieszkańcy Radłowa legitymujący się dowodem osobistym oraz dowodem wpłacenia wadium.
  4. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie podpisze umowy sprzedaży drewna. Warunkiem wydania drewna będzie zapłata ceny sprzedaży.
  5. Wadium, wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia drewna.
  6. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone przed upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu.
  7. Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na miejscu w uzgodnionym z Przewodniczącym Zarządu Osiedla terminie. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radłowie, pok. Nr 8 (tel. 678-15-44 wew. 25) oraz u Przewodniczącego Zarządu Osiedla (tel. 698-215-602).
  8. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.