Pokaż
menu
boczne

Przetargi

Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości

środa, 24 marca 2021

Radłów, dnia 24 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Radłowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 31 grudnia 2023 r. nieruchomości rolnej, położonej we wsi Biskupice Radłowskie, składającej się z działki nr 1315 o powierzchni ewidencyjnej 10,36 ha (PsIII-1,92 ha, PsV-7,92 ha, dr-0,19 ha, W-0,21 ha, N-0,12 ha), położonej we wsi Biskupice Radłowskie w międzywalu Dunajca, objętej lwh 1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Nieruchomość ma pośredni (droga wewnętrzna) dostęp do drogi publicznej.

1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy na przetarg wynosi 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Stawka czynszu może być waloryzowana corocznie, począwszy od 2022 roku w/g średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, po opublikowaniu tego wskaźnika przez Prezesa GUS. Dzierżawca będzie płacił podatki i inne ciężary związane z dzierżawioną nieruchomością obowiązujące obecnie, jak również wprowadzone w trakcie trwania dzierżawy.
2. Wadium na przetarg w kwocie 4 000 (cztery tysiące) złotych, z podaniem numeru działki (warunek konieczny) - należy wpłacać gotówką lub przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Radłowie: BSRz Kraków O/Radłów 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004, z tym, że wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Urzędu Miejskiego w BSRz 7 kwietnia 2021 r.
3.  Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. o godzinie 1030 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.
4. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące  warunki:
a) legitymują się dowodem wpłacenia wadium;
b) złożą komisji przetargowej w terminie do 8 kwietnia 2021 r. – godz. 1200 oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń.    
5. W przypadku uczestniczenia w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości i ponoszenia z tego tytułu wszelkich opłat ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli wydzierżawienia nieruchomości i ponoszenia w/w opłat z majątku odrębnego.
6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy na warunkach przetargu.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zwrócone temu uczestnikowi po podpisaniu umowy dzierżawy na warunkach przetargu.
8. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone przed upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu.
9. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości, można uzyskać bezpośrednio w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Radłowie, (gdzie można zapoznać się również z projektem umowy dzierżawy) lub telefonicznie (14 678-20-44 wew. 25) – w terminie do 8.04.2021 r.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.