Pokaż
menu
boczne

Informacje

Informacja o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2024/2025

środa, 24 stycznia 2024

Przedszkola:

1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.
2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego uczęszczało  obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 
3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.):

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale  Nr XXIX/253/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów: 
a) Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów:
- Dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych (dziennych) – liczba punktów – 10.
- Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w przedszkolu – liczba punktów – 6.
- Dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego – liczba punktów – 4.
- Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin – liczba punktów – 5.
b) Spełnienie kryterium dochodowego w ramach kwalifikacji punktowej rekrutacji do przedszkola następuje, jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola stanowi nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.).

5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 11/2024 Burmistrza Radłowa z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, prowadzonych przez Gminę Radłów.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów na rok szkolny 2024/2025.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu.

od 29.01.2024 r.

do 09.02.2024 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 12.02.2024 r.

do 01.03.2024 r.

od 20.05.2024 r.

do 31.05.2024 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                     w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.03.2024 r.

do 08.03.2024 r.

od 03.06.2024 r.

do 07.06.2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.03.2024 r.

12.03.2024 r.

10.06.2024 r.

11.06.2024 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13.03.2024 r.

do 22.03.2024 r.

od 11.06.2024 r.

do 21.06.2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.03.2024r.

26.03.2024r.

24.06.2024r.

25.06.2024r.

6. Wzory wniosków i deklaracji dostępne są w przedszkolach.

Klasy I szkół podstawowych:

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.
2. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów określa Zarządzenie nr 11.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, prowadzonych przez Gminę Radłów:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów na rok szkolny 2024/2025.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12.02.2024r.

do 01.03.2024r.

od 20.05.2024r.

do 31.05.2024r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.03.2024r.

do 08.03.2024r.

od 03.06.2024r.

do 07.06.2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.03.2024r.

12.03.2024r.

10.06.2024r.

11.06.2024r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13.03.2024r.

do 22.03.2024r.

od 12.06.2024r.

do 21.06.2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.03.2024r.

26.03.2024r.

24.06.2024r.

25.06.2024r.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/254/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów:

1.Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów:
- Rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej szkole – liczba punktów – 8.
- Droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły właściwym dla jego miejsca zamieszkania. – liczba punktów– 2.
- Miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna), samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkolnym danej szkoły – liczba punktów – 4.
- Dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego – liczba punktów – 6.
2. Spełnienie kryterium dochodowego w ramach kwalifikacji punktowej rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych następuje, jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do klasy pierwszej stanowi nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390  z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 11.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, prowadzonych przez Gminę Radłów.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.