Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Informacje dot. wymiany kotłów / pieców

piątek, 09 grudnia 2016

Gmina Radłów planuje realizację projektów pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe oraz paliwa gazowe) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

1.    Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2018.

2.    Gmina Radłów przewiduje dla mieszkańców dofinansowanie na:
a)    wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe - na ekologiczne kotły na paliwo stałe klasy minimum 5 wg PN-EN 303-5:2012 - 100 szt. kotłów,
b)    Wymianę pieców/ kotłów na paliwo stałe - na ekologiczne kotły gazowe - 50 szt. kotłów.

Lista nowych kotłów na paliwo stałe spełniających powyższe wymogi prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski i dostępna na stronie internetowej:
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starego kotła gazowego na nowszy gazowy.

3.    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach przygotowywania gmin do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyłania w trybie przetargowym grupę audytorów energetycznych, którzy w poszczególnych gminach wykonają (dla mieszkańców, którzy złożą deklarację udziału/ankietę w projekcie) -nieodpłatne audyty energetyczne. W wyniku ich opracowania audytor wskaże jakiej mocy piec mieszkaniec będzie mógł kupić w ramach dotacji. Wykonanie audytu nie zobowiązuje mieszkańca do zawarcia umowy z gminą
i udziału w projekcie.

4.    Dotacja na kocioł wyniesie 350 zł/kW mocy nowego kotła, nie więcej jednak niż 8 000 zł za kocioł w budynku jednorodzinnym lub 10 000 zł za kocioł w budynku wielorodzinnym. Oznacza to, iż w przypadku budynku jednorodzinnego i wyznaczonej przez audytora mocy kotła np. 10 kW dotacja wyniesie 350 zł/kW * 10 kW = 3500 zł, bez względu na faktyczny koszt zakupu pieca przez mieszkańca. Jeżeli audytor wskaże dla budynku moc kotła np. 24 kW to dotacja wyniesie 8 000 zł niezależnie od tego czy jego faktyczny koszt zakupionego kotła będzie wyższy. Różnicę kosztów poniesie właściciel nieruchomości.

5.    Przy wymianie na nowy kocioł na paliwo stałe, w razie konieczności może zostać przyznana również dotacja na wykonanie instalacji wewnętrznej niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu urządzenia wyniesie do 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych, jednak nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni - w budynku wielorodzinnym.

6.    W przypadku wymiany starego kotła na gazowy, dotacja dodatkowa na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, może wynieść maksymalnie 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego albo wielokrotności kwoty
6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym ale nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

7.    Dotacja może być przeznaczona na: demontaż starego kotła, zakup i montaż nowego kotła, oraz niezbędnej armatury. Dodatkowa dotacja może pokryć koszty wewnętrznej instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

8.    Zakup kotła w ramach dotacji będzie możliwy dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy o dofinansowanie dla mieszkańców, oraz zawarciu umowy pomiędzy mieszkańcem a gminą. Warunkiem wstępnym jest także złożenie przez mieszkańca deklaracji udziału w projekcie.

9.    Ponadto budynek mieszkalny musi zostać zakwalifikowany przez audytora do dofinansowania, tak aby zagwarantować, iż wsparta dotacją wymiana kotła skutkować będzie redukcją CO2 co najmniej o 30% w stosunku do istniejących/ likwidowanych źródeł ciepła.

10.    W niektórych przypadkach, aby osiągnąć wymaganą redukcję CO2, budynek wymagał będzie dodatkowych działań termomodernizacyjnych. Wówczas zobowiązanie mieszkańca, iż wykona termomodernizację budynku w okresie realizacji gminnego projektu, będzie jednym z warunków udziału w projekcie.

11.    Na niezbędną termomodernizację mieszkańcy będą mogli ubiegać się o preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program JAWOR (pożyczka 90% kosztów kwalifikowanych, oprocentowanie 2% rocznie, minimalna kwota pożyczki 20 000 zł - maksymalna kwota pożyczki 100 000 zł, po spełnieniu warunków możliwość umorzenia pożyczki do 20%). Program skierowany przez WFOŚiGW do osób fizycznych.

12.    Mieszkaniec, który został zakwalifikowany do uczestniczenia w realizacji projektu będzie zobowiązany do:
a)    trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
b)    udostępnienia obiektu do kontroli eksploatacji kotła, w zakresie stosowanego paliwa, jak i nieuprawnionych modyfikacji kotła.
c)    zachowania produktów projektu w okresie wymaganym przez urząd marszałkowski i wymogi dofinansowania określonego w RPO,
d)    przeprowadzenia termomodernizacji - jeśli wynikać to będzie z audytu.
Szczegółowe uregulowania określać będzie umowa. Mieszkaniec podpisujący w/w umowę musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

13.    Przewiduje się, iż mieszkańcy będą przedkładać do rozliczenia faktury wystawione indywidualnie na mieszkańców (nie na gminę), a udzielenie dotacji nastąpi przez gminę prawdopodobnie na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów.
Zachęcamy Państwa do składania wypełnionej deklaracji udziału/ankiety w Urzędzie Miejskim w Radłowie w pokojach nr 2 oraz 4.

- ankieta uczestnictwa w projekcie na wymianę pieców

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę PDF

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

UCHWAŁA Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
UCHWAŁA Nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

Opis

DT-1/A PDF

Deklaracja od środków transportowych - DT-1

Opis

DT-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B PDF
ZN-1/B .doc

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1.pdf
INF - 1.doc

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.