Pokaż
menu
boczne

Placówka Wsparcia Dziennego

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie
ul. Brzeska 9
33-130 Radłów
Tel. +48533727323

e-mail: pwd@amos.org.pl
www.stowarzyszenie.amos.org.pl

Kierownik:
mgr Edyta Kożuch

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie rozpoczęła działalność dnia 01.01.2018 r. w ramach Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej - dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”- realizowanego przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym funkcjonowania Placówki jest pomoc dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Radłów- uczestnikom placówki, w nabyciu kompetencji społeczno- emocjonalnych zapewniających prawidłową realizację zadań rozwojowych, w tym:  gotowości do udzielania pomocy innym, ale też i korzystania ze wsparcia społecznego, nabycia efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem, a także satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne i ogólną satysfakcję życiową.

W ramach funkcjonowania Placówki, przez cały czas trwania Projektu realizowane są  następujące działania:
• organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych;
• organizacja i udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzinie (zajęcia psychologiczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne);
• organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych, rozwijanie pasji i zainteresowań;
• organizacja i realizacja wydarzeń i wyjazdów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
• organizacja zajęć techniczno – informatycznych, z zakresu robotyki i programowania.

Oferta zajęć ukierunkowana jest na udzielenie uczestnikom kompleksowego wsparcia w zakresie opieki i wychowania dzieci, poprzez stwarzanie im możliwości atrakcyjnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju procesów poznawczych, zdolności twórczych oraz terapeutycznego kontaktu dziecka z rówieśnikami. Priorytetem są oddziaływania specjalistyczne w oparciu o zindywidualizowane programy pracy z dzieckiem oraz grupowe programy psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w dwie soboty w miesiącu, w wymiarze 6 godzin dziennie. Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny (poza osobami skierowanymi przez Sąd) i całkowicie bezpłatny.
Adresatami Projektu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Radłów, w wieku od 6 do 18 roku życia, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tj. niosącej ryzyko zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz z rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

Kryteria uczestnictwa:

Uczestnikiem Projektu może być dziecko (rodzina), które w chwili przystąpienia spełnia któreś z poniższych kryteriów:
- wychowywanie się w rodzinie, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( w tym zwłaszcza problem przemocy, alkoholizmu, narkomanii)
- wychowywanie się w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
- wychowywanie się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
- niepełnosprawność dziecka w stopniu znacznym lub umiarkowanym, niepełnosprawność sprzężona lub zaburzenia psychiczne, w tym niepełnosprawność intelektualna i całościowe zaburzeniami rozwojowe;
- dziecko przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;
- wychowywanie się w rodzinie, która korzysta z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020);
-  wychowywanie się w rodzinie zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
- wychowywanie się dziecka w rodzinie niepełnej;
- niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży lub zagrożenie niedostosowaniem;
- deficyty edukacyjne dzieci;
- deficyty w rozwoju emocjonalnym lub społecznym dziecka;
- bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Powyższe kryteria są punktowane, a uczestnicy przyjmowani są na podstawie otrzymanej liczby punktów. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej  stowarzyszenie@amos.org.pl oraz w siedzibie Placówki).

W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji. W praktyce oznacza to, iż kryteriami kwalifikującymi do udziału w Projekcie są wiek oraz sytuacja życia kandydatów, niosąca ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym – nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które wykluczałyby z udziału w Projekcie. Priorytetem działań Placówki jest umożliwienie udziału w zajęciach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego też Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W toku realizacji Projektu przewiduje się ponadto wsparcie rodziny, poprzez kształtowanie u rodziców/opiekunów prawidłowych kompetencji wychowawczych, organizację warsztatów dla rodziców/opiekunów, indywidualnych konsultacji pedagogiczno – psychologicznych, wzmacnianie więzi poprzez organizację wydarzeń kulturalno – integracyjnych czy angażowanie rodziców/opiekunów w działania na rzecz Placówki.
W ramach Projektu w Placówce zostało utworzonych 30 miejsc statutowych, jednak nabór uczestników ma charakter ciągły. Naszym zamierzeniem jest dotarcie do jak największej liczby dzieci i rodzin należących do grupy tzw. „wysokiego ryzyka”, zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym do rodziców dzieci niepełnosprawnych), które zgodnie z założeniami Projektu tworzą tzw. grupę docelową , dlatego też im należy w pierwszej kolejności zagwarantować dostęp do usług świadczonych przez Placówkę.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu, bieżącej działalności Placówki, w tym aktualnego harmonogramu i organizacji zajęć, kryteriów i zasad przyjęcia dziecka do Placówki, regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszenia dziecka dostępne są na stronie internetowej www.stowarzyszenie.amos.org.pl, pod nr tel. +48 553 727 323. Zachęcamy także do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl lub osobistego w siedzibie Placówki.

AMOS

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.